Jó szerencsét! A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeumának honlapja!

    Szolgáltatások 

Főoldal 50 ÉV Érdekességek Fotógaléria Fazola Fesztivál

 

Főoldal
Tárlatvezetés
Fazola-terem
Kiadványok
Rendezvények

 

 

 

Látogatási rend
 

2008. január 1-től megszűnik az állami múzeumok állandó kiállításának ingyenessége, ugyanakkor számos kedvezmény lép életbe.

Látogatási idő: Csütörtök-Szombat 10-16 óra
Kutatószolgálat: Csütörtök 10-14 óra
A hét többi napján a múzeum zárva tart!
 

A belépődíj:

 

Teljes árú jegy                                                                 600 Ft/fő

Kedvezményes jegy*                                                         300 Ft/fő 

Csoportos jegy - felnőtt (10 főtől)                                       500 Ft/fő

Csoportos jegy - diák (10 főtől)                                          150 Ft/fő

 

  * 6-26 év közöttiek

    62-70 év közöttiek

    Legalább két 18 év alatti gyereket kísérő maximum két közeli hozzátartozó

 

Tárlatvezetés (magyar nyelvű)

1-5 fő                                                                                400 Ft/fő

6-20 fő                                                                            3500 Ft/csoport

20  fő felett                                                                     5500 Ft/csoport

 

Tárlatvezetés (német nyelvű)

1-5 fő                                                                              600 Ft/fő

6-20 fő                                                                           6500 Ft/csoport

20  fő felett                                                                     8000 Ft/csoport

 
 

Múzeumpedagógiai foglalkozás díja**                                 300 Ft/fő

**Egyes múzeumpedagógiai foglalkozások jegyárai ettől eltérhetnek, további információért kérjük, tekintsék meg a honlap múzeumpedagógia oldalát.

Díjtalan belépésre jogosultak

a többször módosított 194/2000(XI. 24) Kormányrendelet alapján:

           6. életévét be nem töltött kiskorúak,

           a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
            
XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személyek,

           a fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő,

           a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők,

           legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi  
           
szakmai szervezet tagjai,

           közoktatásban dolgozó pedagógusok,

            a 70. életévét betöltött személyek.

 

Továbbá a 194/2000.(XI.24.) Kormányrendelet. 2.§(6.) bekezdése alapján díjtalan belépésre jogosultak:

           ICOM kártyával rendelkezők,

           MÁV arcképes vasutas igazolvánnyal rendelkezők,

           közgyűjteményi és közművelődési szakmai belépővel rendelkezők 2011. december
           
31-ig,

           újságíró igazolvánnyal rendelkezők.

 

A kedvezmény jogosultságát minden esetben igazolni szükséges.

Nemzeti ünnepek alkalmával (március 15., augusztus 20., október 23.) a múzeum mindenki számára ingyenesen látogatható.

Díjmentes a belépés minden hónap utolsó vasárnapján a 26 év alattiaknak és a 18 év alatti személyeket kísérő legfeljebb két közeli hozzátartozónak.

 

Az alábbi módosítás érvényes: 2011. július 26-ától

A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete
a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.

 (2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fõ).

 (3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója(legfeljebb 2 fõ), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

 (4) A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.”

 2. § Az R. 2. § (6) bekezdésében a „fenntartója” szövegrész helyébe a „vezetője” szöveg lép.

 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 4. § Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

A Fazola Feszitvál fő támogatói:


Miskolc M. J. Város Önkormányzata

- Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság

 

 

 

 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma          Tel: (+36)46/379-375          E-mail: kohmuz@kohmuz.t-online.hu

 

 

 

A múzeum fenntartója az

 

                                               Utolsó módosítás dátuma: 2013.12.04. 11:55